INVITAŢIE DE PARTICIPARE

CENTRUL CULTURAL PALATELE BRÂNCOVENEȘTI DE LA PORȚILE BUCUREȘTIULUI Nr. 535/16.03.2015 INVITAŢIE DE PARTICIPARE Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului organizează selecţie de oferte în vederea achiziționării de servicii de organizare eveniment „MAGIA PAȘTELUI LA PALATELE BRÂNCOVENEȘTI”. Vă rugăm să ne transmiteţi, la sediul Centrului Cultural Palatele Brâncovenești din Str. Valea Parcului, nr. 1, Mogoșoaia, Ilfov, oferta dumneavoastră pentru serviciile aferente prezentate detaliat în caietul de sarcini. Oferta va fi depusă în plic sigilat, cu ştampila ofertantului pana la data de 24.03.2015 ora 09.00 şi cu menţiunea „A nu se deschide înainte de data 24.03.2015, ora 09.30”. Criteriul de selecţie îl constituie preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor caietului de sarcini şi a programului. Comisia de selecţie se va întruni în data de 24.03.2015, ora 10.00, pentru evaluarea ofertelor, rezultatul urmând a fi comunicat în scris, prin fax sau orice mijloc de comunicare care să demonstreze luarea la cunoștință de către ofertanți. Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului având ca obiect servicii de organizare eveniment „MAGIA PAȘTELUI LA PALATELE BRÂNCOVENEȘTI – Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”  se pot depune până la data de 20.03.2015, la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor şi se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX. din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Documentația de atribuire se ridică de la sediu din Str. Valea Parcului, nr. 1, Mogoșoaia, Ilfov. Persoană de contact – domnișoara Ruxandra PETROI, telefon/fax: 021.350.66.18, email: achizitiipublice@palatebrancovenesti.ro.

Cu stimă, MANAGER (DIRECTOR GENERAL), NAE MARIN

Avizat, SC SMART DATA PROTECTION SRL Voinea Daniel