Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Am inteles

AIDE-MÉMOIRE

Privind istoricul statutului juridic al Palatului Mogoşoaia şi demersurile administrative referitoare la domeniul palatului:   Decret regal Nr. 1.222 publicat în Monitorul Oficial din 19 aprilie 1945 Având în vedere Procesul verbal din 7 aprilie 1945, al Comisiunii Monumentelor Istorice, Având în vedere dispoziţiunile înaltului Decret Regal nr. 1626 din 31 august 1944, decretăm: Art. 1: Curtea Domnească Brâncovenească din Mogoşoaia, jud. Ilfov, compusă din Palatul Domnesc, Paraclisul Curţii, Bucătăria boltită împreună cu parcul, terasele, grădinile şi livezile curţii se clasează Monument Istoric. Semnat Mihai I, Ministrul Artelor, Mihai Ralea   Proces Verbal al Comisiunii Monumentelor Istorice din 7 aprilie 1945 Se declară monument istoric Curtea Domnească Brâncovenească din Mogoşoaia, jud. Ilfov, compusă din: palatul domnesc, paraclisul curţii, bucătăria boltită împreună cu cadrul ei natural care cuprinde: parcul, terasele, grădinile şi livezile, mărginite spre est cu zidul de incintă exterior şi spre nord-est cu perdeaua de salcâmi, până la şoseaua comunală; apa Colentinei şi malul drept al apei, pe porţiunea plantată, de la zăgazul existent, până la limita nord a proprietăţii, precum şi o zonă non aedificandi, în faţa pridvorului domnesc, spre vest de la malul apei şi până la şoseaua Viei, trecându-se în Inventarul general al monumentelor istorice din România. Semnat, Ministrul Artelor, Mihai Ralea   HCM al RPR, nr. 2331 din 31 X 1952, (în baza art. 10 din Decretul Nr. 326 din 1949) Art. 1: ”clădirile palatului Mogoşoaia din oraşul Bucureşti (sic), împreună cu parcul, lacul şi celelalte anexe ale Palatului, trec din folosinţa Ministerului Invăţămîntului Public şi Sfatului Popular al Capitalei şi Ministerului Forţelor Armate, în folosinţa Comitetului pentru Artă, Uniunea scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici Uniunea Compozitorilor şi Uniunea Arhitecţilor din RPR. “ Semnat Preş. Consiliului de Miniştri: Gheorghe Ghe. Dej   Min. Culturii, Ordin Nr. 275 din 19 martie 1955 privind transferul unei porţiuni din Parcul Palatului Mogoşoaia Art.1. “Porţiunea de teren, în supraf. de cca 10 ha situată în Parcul Palatului Mogoşoaia din comuna Mogoşoaia, de la şoseaua Bucureşti pînă la o linie de demarcaţie A-B, însemnată pe schiţa alăturată, împreună cu construcţiile aflate pe această porţiune, cabana de scânduri cu 90 de cabine, construcţia de lemn umbrar, etc. şi întreg lacul Mogoşoaia, în supraf. de cca 90 de ha, trece din administraţia operativă şi directă a Ministerului Culturii în administraţia Sfatului Popular al Capitalei din RPR. Art. 2. Acest transfer se face în următoarele condiţii: Sfatul Popular al Capitalei va păstra porţiunii de parc transferate caracterul de monument al culturii, evitînd orice utilizări viitoare în contradicţie cu acest caracter.” Semnat Ministrul Culturii, Constanţa Crăciun   Între 1952-1956 Palatul a fost amenajat ca secţie de artă brâncovenească a Muzeului de Artă al RPR şi a funcţionat în administrarea Muzeului până în martie 1977 când, în urma cutremurului, inventarul secţiei a fost evacuat în depozitele Muzeului Naţional de Artă al României, acesta rămânând administrator al palatului până în 1990, clădirea fiind consolidată în anii 80 de Trustul Carpaţi, în finanţarea C.C.E.S. Casa de oaspeţi, a fost între 1949-1952 orfelinat, apoi, din noiembrie 1952 Casa scriitorilor, funcţionând în cadrul Administraţiei Caselor de Creaţie din CCES până în noiembrie1981.   Protocol nr. 246/10 sept. 1976 Încheiat între Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste ca predător, şi Consiliul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti, în calitate de primitor, pentru predarea de către Administraţia Caselor de Creaţie din Mogoşoaia şi Sinaia către Direcţia Domeniului Public al mun. Bucureşti a unei suprafeţe de 17,70 ha din parcul palatului Mogoşoaia, situată în zona de nord a domeniului. Precizare: prin transferul suprafeţei de 17,70 ha potrivit prezentului Protocol, întregul parc Mogoşoaia trece în administrarea Consiliului Executiv al C.P.Bucureşti Semnat: CCES, Vicepreşedinte Ion Jinga CECPM Bucureşti, Vicepreşedinte Gh. Dumitru ACC Mogoşoaia-Sinaia, Director Ion Stoian DDP Director adj. Paraschiv Becar   HG nr. 115/24.03.1990 Ansamblurile Palatului Mogoşoaia şi Buftea au fost reunite, constituindu-se Centrul de Cultură şi Creaţie Mogoşoaia-Buftea. În baza HG 115 suprafaţa de 17, 70 ha din parcul palatului Mogoşoaia au fost predate prin protocol de către Administraţia Domeniului Public şi Primăria Municipiului Bucureşti, Ministerului Culturii şi în administrare Centrului de Cultură şi Creaţie Mogoşoaia –Buftea.   Ordin MC nr. 29/3.04.1991 Se constituie Trustul Domus, instituţie publică în subordinea Min. Culturii care ”administrează, dezvoltă, conservă şi protejează patrimoniul imobiliar al culturii”, subvenţionându-le parţial de la buget. Anexa 1., poz. 3. Centrul de Cultură şi Creaţie Mogoşoaia-Buftea trece în subordinea Trustului Domus, din cadrul Ministerului Culturii. Acesta include şi complexul muzeal Brâncoveanu de la Mogoşoaia. Semnat Ministrul Culturii, Andrei Pleşu   Ordin MC din 25 aprilie 1991 Palatul Mogoşoaia, cuhnia, gheţăria şi foişorul se predau din administrarea Muzeului Naţional de Artă al României în administrarea Trustului Domus din subordinea Ministerului Culturii. Semnat pt. Ministru, secretar de stat Coriolan Babeţi Ministerul Culturii: Ordin Nr. 40/1.02. 1993 Art. 1 Centrul Naţional de Cultură Mogoşoaia, este instituţie publică, cu personalitate juridică, ale cheltuieli de funcţionare şi investiţii se finanţează din venituri extrabugetare şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Art. 2. Obiectul de activitate al CNC Mogoşoaia îl constituie realizarea unui program de integrare în circuitul naţional şi internaţional al ansamblului de artă brîncovenească, conservarea şi valorificarea patrimoniului din administrare. Semnat: Ministru Mihai Golu   Ministerul Culturii: Ordin nr. 513/5.04.1993 Se înfiinţează Centrul Naţional de Cultură Mogoşoaia, şi se republică prevederile Ord. Nr. 40. Semna:. Ministru Mihai Golu   Nota Ministrului Culturii Nr. MS 1951/20.12.1993 Către Primarul General al Mun. Bucureşti prin care se solicită reîntregirea domeniului istoric al Palatului Mogoşoaia având în vedere că nu a fost respectată condiţia ca administratorul să-i păstreze caracterul de monument istoric. Semnată: Ministru Marin Sorescu   Ministerul Culturii: Ordin Nr. 3064/3.12.1997 Privind semnarea Protocolului de Predare–primire a unei suprafeţe de cca 12 ha, identificată potrivit planului de situaţie anexat, în baza HCGMB nr. 154/4.09.1997 şi Dispoziţia nr. 1789/12,11.1997 a Primarului General al Mun. Buc., Se preiau la Centrul Naţional de Cultură Mogoşoaia cele 12 ha transferate în 1955 la ADP - Bucureşti, pentru reîntregirea domeniului istoric şi restaurarea lui. Semnat: Ministru Ion Caramitru   HG 837/5 oct. 2000 Se acceptă donaţia cu sarcini Dan Nasta; se transferă palatul Potlogi de la CN Curtea Domnească Târgovişte la CNC Mogoşoaia şi se schimbă denumirea acestuia în Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului. Legea 743 din 11. Dec. 2001, a Bugetului de stat pe 2002, trece Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului în finanţarea Primăriei Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului.   HG 930/29.08. 2002, de atestare a domeniului public a judeţului Ilfov, anexa VI, menţionează la domeniul public al Comunei Mogoşoaia suprafaţa de 12,6 ha, parc, vecin cu CNC Mogoşoaia, Str. Valea Parcului, şi Ştrand Mogoşoaia, 1,7 ha Menţiune. Prin Legea 213, din 17 nov. 1998, Privind Proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, Anexa cuprinzând bunuri ce alcătuiesc Domeniul Public al Statului, se prevede că fac parte din DPS, art. 26 „statuile şi monumentele declarate de interes public naţional şi 27: ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice,” Definite şi prin Legea 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, art. 3, pct. b Ansamblul: grup coerent dpdv cultural, istoric architectural, urbanistic, care împreună cu terenul aferent, formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie semnificativă dpdv. architectural, urbanistic, arheologic, istoric. Art. 10, al. 2, Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea precum şi degradarea monumentelor istorice, sunt interzise şi se sancţionează conform legii. Centrul Palatele Brâncoveneşti a contestat prin Recurs Graţios înaintat Primului Ministru această HG şi a întreprins demersurile legale către Consiliul General al Mun. Bucureşti şi Ministerul Culturii şi Cultelor pentru anularea efectelor ei. Urmare a HG/2002 Primăria Mogoşoaia a demolat în 2005 o porţiune de 10 m din zidul de delimitare a parcului care tocmai fusese refăcută cu fonduri MCC dintr-un împrumut BERD.   HG 1235/2003, prevede că Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului este instituţie publică de cultură sub autoritatea şi în finanţarea Consiliului General al Mun. Bucureşti şi Ministerul Culturii.   HG 74/26.01.2006 de atestare a Domeniului Public al judeţului Dâmboviţa, trece Palatul Potlogi, în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Centrului Naţional Curtea Domnească din Târgovişte. Palatele Brâncoveneşti contestă în justiţie această hotărâre care împiedică finalizarea lucrărilor de restaurare a palatului Potlogi.   HG 1705/2006, de atestare a Domeniului public al statului atestă proprietatea 4192812 Ministerului Culturii şi Cultelor asupra poz. 100447: parcul palatului Mogoşoaia, în suprafaţă de 36 ha aflat în administrarea ordonatorului terţiar de credite, 4283520, Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului.   În 6.05.2008 Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov, prin încheierea nr. 71004 Dispune ca 120.000 mp Domeniul Public, să fie intabulaţi în CF 4..05 Mogoşoaia, în favoarea Primăriei, cu drept de administrare în favoarea Ministerului Culturii. Această încheiere nu a fost comunicată Centrului de Cultură Palatele Brâncoveneşti şi contravine Legii întrucât la data întabulării, proprietatea era a Ministerului Culturii, cf. HG. 1705/2006. După întabulare Primăria Mogoşoaia a iniţiat o serie de lucrări în porţiunea de 1,7 ha definite drept fostul ştrand, efectuând defrişări şi construcţii de alei betonate şi asfaltate inacceptabile într-un parc istoric de tip englezesc. Palatele Brâncoveneşti a contestat la Ministerul Culturii şi Cultelor şi la Comisia Naţională a Monumentelor Istorice Avizul nelegal eliberat de Direcţia pt. Cultură a jud. Ilfov şi a cerut sistarea defrişărilor şi a oricăror lucrări. Pentru parcul istoric, Centrul Cultural a efectuat cu un colectiv de specialişti un proiect de restaurare ştiinţifică, la faza Studiu de fezabilitate. Paraclisul domnesc a devenit biserică parohială, este proprietatea comunei prin chiar Statutul de organizare al BOR, iar Centrul Cultural îl sprijină prin acordarea gratuită a electricităţii şi energiei termice şi prin demersurile privind refacerea învelitorii de sită, realizată deja cu fonduri de la Ministerul Culturii.   Director General Director Dan Iulian Croitoru General Adjunct  Bogdan Popa

Palatele Brâncovenești

Vă așteptăm la Palat cu orizontul de așteptare al unei emoții intense!

Evenimente

Nu exista evenimente curente

13 May
to
19 May

2019

A 15-a ediție a NOPȚII MUZEELOR, 18 mai 2019, între orele 18.00 – 01.00 Vezi eveniment

 • 13-05-2019 - 19-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

10 Jun
to
16 Jun

2019

ANTIDOT LA ZADAR Proiecții de film și dezbatere la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești Vezi eveniment

 • 10-06-2019 - 16-06-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

26 Aug
to
01 Sep

2019

ANUNȚ IMPORTANT! Vezi eveniment

 • 26-08-2019 - 01-09-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

01 Oct
to
01 Nov

2019

ANUNȚ IMPORTANT! APEL PROIECTE CULTURALE 2020 Vezi eveniment

 • 01-10-2019 - 01-11-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

11 Sep
to
14 Sep

2019

ARHITECTURI IDENTITARE Proiecție de film și dezbatere la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești Vezi eveniment

 • 11-09-2019 - 14-09-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

05 Jun
to
09 Jun

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” și Asociația ”Fighting for Art” vă invită sâmbătă, 08 iunie 2019, de la ora 16:30, la deschiderea expoziției ”Zurlele” Vezi eveniment

 • 05-06-2019 - 09-06-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

30 Aug
to
09 Sep

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită duminică, 8 septembrie 2019, la recitalul susținut de NIL MLADIN – pian și LEON MLADIN – vioară. Vezi eveniment

 • 30-08-2019 - 09-09-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

03 Sep
to
08 Sep

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită duminică, 8 septembrie, de la ora 18.00, la deschiderea expoziției ”Utopie cu maestrul”, semnată Dana Fabini Vezi eveniment

 • 03-09-2019 - 08-09-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

07 Sep
to
29 Sep

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită duminică, 8 septembrie, de la ora 18.00, la deschiderea expoziției ”Utopie cu maestrul”, semnată Dana Fabini. Vezi eveniment

 • 07-09-2019 - 29-09-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

23 Aug
to
30 Aug

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită joi, 29 august 2019, la un recital de excepție susținut de Andrei KIVU și Sergiu MARIN. Vezi eveniment

 • 23-08-2019 - 30-08-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

02 Feb
to
27 Feb

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 02 februarie 2019, la vernisajul a trei expoziții Vezi eveniment

 • 02-02-2019 - 27-02-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

02 Mar
to
04 Mar

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 02 martie 2019, la deschiderea următoarelor expoziții: Vezi eveniment

 • 02-03-2019 - 04-03-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

24 Sep
to
05 Oct

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 05 octombrie 2019, de la ora 16.00, la deschiderea expoziției ”ELEVATIO”, artist Elena SCUTARU Vezi eveniment

 • 24-09-2019 - 05-10-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

01 Oct
to
27 Oct

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 05 octombrie 2019, de la ora 16.30, la deschiderea expoziției EXPANSIUNI DE SUPRAFAȚĂ Vezi eveniment

 • 01-10-2019 - 27-10-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

24 Sep
to
30 Oct

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 05 octombrie 2019, de la ora 17.00, la deschiderea expoziției PUTEREA PERSISTENȚEI/ DIE KRAFT DER BEHARRLICHKEIT Vezi eveniment

 • 24-09-2019 - 30-10-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

26 Sep
to
31 Oct

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 05 octombrie 2019, de la ora 17.30, la deschiderea expoziției GLORIA DINTRE PATRU PEREȚI, artist Floarea ȚUȚUIANU Vezi eveniment

 • 26-09-2019 - 31-10-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

02 Jul
to
06 Jul

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 06 iulie 2019, de la ora 16.00, la deschiderea expoziției ”AMPRENTE” Vezi eveniment

 • 02-07-2019 - 06-07-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

11 May
to
12 May

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 11 mai 2019, de la ora 18.00, la concertul extraordinar susținut de Antal Zalai (vioară) și Balázs Boda(pian). Vezi eveniment

 • 11-05-2019 - 12-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

11 Jul
to
27 Aug

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 13 iulie 2019, de la ora 17.30, în galeria Cuhnie, la deschiderea expoziției ”7 ipostaze ale textilului”. Vezi eveniment

 • 11-07-2019 - 27-08-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

20 May
to
26 May

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 25 mai 2019, de la ora 17.00, la conferința ”Prințesa Elisabeth Bibescu - așa cum a fost” Vezi eveniment

 • 20-05-2019 - 26-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

20 Aug
to
25 Aug

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, de la ora 18.00, la deschiderea expoziției ”Sat și ortodoxie” Vezi eveniment

 • 20-08-2019 - 25-08-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

21 Aug
to
13 Sep

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, la deschiderea expoziției ”POARTA VIEȚII - EXTENSII”. Vezi eveniment

 • 21-08-2019 - 13-09-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

21 May
to
27 May

2019

Centrul Cultural ”Palatele Brâncoveneşti” vă invită la atelierul de pictură pentru copii de 5-10 ani, în zilele de 25, 26 mai, 8, 9 iunie, între orele 12 şi 14. Vezi eveniment

 • 21-05-2019 - 27-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

23 Mar
to
30 Apr

2019

CONTRIBUȚIA TIPĂRITURILOR BISERICEȘTI LA DEZVOLTAREA CULTURII ȘI LIMBII ROMÂNE Vezi eveniment

 • 23-03-2019 - 30-04-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

12 Jul
to
11 Aug

2019

Copiii desenează Palatul Brâncovenesc Vezi eveniment

 • 12-07-2019 - 11-08-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

06 Apr
to
05 May

2019

Deschiderea expoziției de icoane ortodoxe tradițional bizantine ANASTASIS 06 aprilie 2019, ora 18:00 Vezi eveniment

 • 06-04-2019 - 05-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

12 May
to
13 May

2019

Dueluri pianistice la Palatul Mogoșoaia Vezi eveniment

 • 12-05-2019 - 13-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

04 Dec
to
13 Dec

2018

Eveniment curent Vezi eveniment

 • 04-12-2018 - 13-12-2018
 • Locatie: Bucuresti
 • Adulti:100
 • Grupuri: 12/persoana

05 May
to
06 May

2019

Evenimente muzicale în cadrul Mogoșoaia ClasicFest Vezi eveniment

 • 05-05-2019 - 06-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

22 May
to
27 May

2019

Evenimente pianistice inedite la Palatul Mogoșoaia Vezi eveniment

 • 22-05-2019 - 27-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

12 Dec
to
29 Dec

2018

Evenimentul 1 Vezi eveniment

 • 12-12-2018 - 29-12-2018
 • Locatie: Bucuresti
 • Adulti:100 Ron
 • Grupuri: Pentru grupuri mai mari de 10 persoane pretul / persoana este de 60 Ron

22 Jan
to
18 Dec

2019

Evenimentul 2 Vezi eveniment

 • 22-01-2019 - 18-12-2018
 • Locatie: Bucuresti
 • Adulti:120
 • Grupuri: 123

03 Dec
to
05 Dec

2018

Event Past Vezi eveniment

 • 03-12-2018 - 05-12-2018
 • Locatie: Event Past
 • Adulti:Event Past
 • Grupuri: Event Past

29 Jul
to
04 Aug

2019

Expozitia "Gradina Secreta" Vezi eveniment

 • 29-07-2019 - 04-08-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

04 May
to
30 May

2019

Expoziția AQUA ALTA (4 mai – 30 mai 2019) Vezi eveniment

 • 04-05-2019 - 30-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

06 Apr
to
28 Apr

2019

Expoziția Thinking on Art Nature Society semnată artista Marilena Preda Sânc, care va fi deschisă la parterul palatului și expoziția Shades of My Former Self a artistei Maria Răducanu, la galeria Foișor. Vezi eveniment

 • 06-04-2019 - 28-04-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

03 Sep
to
02 Oct

2019

Galeria Cuhnie, găzduiește, duminică, 8 septembrie 2019, de la ora 18.30, vernisajul expoziției “See, I have engraved you on the palms of my hands, your walls are ever before me.” Vezi eveniment

 • 03-09-2019 - 02-10-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

03 Sep
to
08 Sep

2019

Galeria Cuhnie, găzduiește, duminică, 8 septembrie 2019, de la ora 18.30, vernisajul expoziției “See, I have engraved you on the palms of my hands, your walls are ever before me.”, artist Cătălin Bădărău, curator Ana Negoiță Vezi eveniment

 • 03-09-2019 - 08-09-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

09 Jul
to
10 Jul

2019

Lucrari de mentenanta site Vezi eveniment

 • 09-07-2019 - 10-07-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

21 Apr
to
26 May

2019

Miracolul muzicii de calitate la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia Vezi eveniment

 • 21-04-2019 - 26-05-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

27 Jun
to
30 Jun

2019

Pe urmele familiei Bibescu Vezi eveniment

 • 27-06-2019 - 30-06-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

08 Oct
to
13 Oct

2019

Proiecție de film și dezbatere la Palatul Brâncovenesc Vezi eveniment

 • 08-10-2019 - 13-10-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

30 Aug
to
08 Sep

2019

Proiecții de film și dezbatere la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești Vezi eveniment

 • 30-08-2019 - 08-09-2019
 • Locatie:
 • Adulti:
 • Grupuri:

Prezentare

Galerie Foto